Aşağıda Eğitim Bilimleri derslerine ilişkin 60 adet soru yer almaktadır. Eğitim bilimleri çözdükten sonra en alt kısımdan cevap anahtarlarını kontrol edebilirsiniz. Testte Program geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme ve Öğretim İlke ve Yöntemleri soruları ağırlıktadır. Başarılar. Karışık Eğitim Bilimleri Testi – 60 Soru 1- Bir öğretmen olarak branşınızla ilgili okutacağınız ders […]

Aşağıda Program Geliştirme dersine ilişkin 30 adet soru yer almaktadır. Psikolojik danışma soruları çözdükten sonra en alt kısımdan cevap anahtarlarını kontrol edebilirsiniz. Başarılar. 1- Aşağıdakilerden hangisi hedef yazarken uyulması gereken ilkelerden değildir? A)  Öğrenci açısından ifade edilmelidir. B)  Öğrenme sürecine değil ürüne yönelik ifade edilmelidir. C)  Eyleme dönük fiillerle ifa­de edilmelidir. D)  Konu […]

Aşağıda Rehberlik dersine ilişkin 30 adet soru yer almaktadır. Rehberlik soruları çözdükten sonra en alt kısımdan cevap anahtarlarını kontrol edebilirsiniz. Başarılar. 1- Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinin okul yönetimine sunduğu hizmetlerden biri olamaz? A) Bireysel görüşmelerin içeriği hakkında okul yönetimini bilgilendirir. B)  Okulu oluşturan öğrencilerin özellikleri hakkında istatistiksel bilgiler üretir. C) […]

Biyolojik Yaklaşım nedir? Temelini W.James ve J. Dewey’in işlevselcilik ekolünden alan bu yaklaşım, Darwin’in evrim kuramından (doğal ayıklanma) derinden etkilenmiş, A. Mayer ve D. O Hebb’in araştırma sonuçlarıyla son şeklini almıştır. Davranışı çevreye uyum süreci olarak ele alan bu yaklaşıma göre, çevresel değişiklikler vücuttaki nörokimyasal olayları etkileyerek davranışta nörokimyasal değişiklikler […]

İnsancıl-Hümanist Kuram nedir? Temelini C. Rogers ve A. Maslow’un oluşturduğu bu yaklaşım, insanı davranışlarını denetleyebilen özgür bir varlık olarak ele alır. Birey tüm potansiyellerini gerçekleştirip geliştirebilmek, yaşamını daha da anlamlandırabilmek çabasındadır. Her bireyin tek ve benzersiz olduğu inancı hâkimdir. Olaylara bakış açısı, Gestalt düşüncesinde olduğu gibi bütünseldir. İnsancıl yaklaşıma uygun […]

Bilişsel Yaklaşım nedir? 1960’lı yıllarda ortaya çıkan Gestalt (bütünselci) ekol, bilişsel yaklaşımın öncülüğünü yapmıştır. Bu yaklaşıma göre insan edilgen bir varlık değildir. Tam tersine çevresindeki uyarıcıları seçer, algılar ve işler; böylelikle onları anlamlandırır. Tüm bu süreç boyunca etken olan kendisidir. Bilişselciler, davranışçıların tam tersine zihinsel süreçlerin incelenmesinin gerekli olduğunu vurgulamışlardır. […]

Psikoanalitik Kuram nedir? Bu yaklaşımın kurucusu olarak S. Freud gösterilebilir. Avrupa’da yaygınlaşan bu yaklaşım, davranışı cinsel güdüler ve toplumsal baskıların bilinç dışı etkileri boyutunda incelemiştir. Freud’a göre insanların cinsellik ve saldırganlık olmak üzere iki temel güdüsü vardır. Bu güdüler toplum tarafından kabul görmez ve bilinç dışına itilir. Ancak bu itilme […]

Davranışçılık Kuramı nedir? Bu yaklaşımın kurucusu olarak J. B. Watson gösterilebilir. Davranışçı yaklaşıma göre, psikoloji gözlenebilir davranışların bilimidir ve davranış içinde oluştuğu çevre koşullarıyla açıklanmalıdır. Bu nedenle “ çevreciler” olarak da bilinirler. Yapısalcılığı son derece yetersiz gören bu görüş, sezgilerin, duyguların, düşüncelerin gözlenemeyeceği düşüncesinden yola çıkarak içe bakış yöntemini reddetmiştir. […]

Son Eklenenler