Kolb’un Öğrenme Stili Modeli Nedir? Yaşantısal Öğrenme Modeli Nedir? Öğrenme stili, en genel anlamıyla, bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini ya da tercihlerini gösteren özelliklerdir ve bireylere özgüdür. Öğrenme stilleri genellikle yaşa, cinsiyete, kültüre ve başarı düzeyine göre değişiklik gösterir. Gerçekte, bir öğrencinin öğrenme stili onun kişilik özellikleriyle benzerlik ya da uyum […]

Temel Öğretim Modeli Nedir? Glasser’in temel öğretim modeli, öğrencilerin sınıfta ve sınıf dışındaki öğrenme-öğretme yaşantılarında başarılı olabilmesi için onların iyi davranışlar seçmelerine yardımcı olmaya dayanmaktadır. Bu bağlamda, okul öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir eğitim düzenleyip onları tatmin etmelidir. Okulda verilen öğretimin kalitesi disipline de olumlu yansıyacaktır. Glasser, insan ihtiyaçlarını […]

Bilişsel yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen ve sunuş yoluyla öğretimin etkili olduğu temel sayıltısına dayanan anlamlı öğrenme, Ausubel tarafından geliştirilmiştir. Ön organize ediciler yardımıyla basitten karmaşığa doğru düzenlenmiş bir içeriğin, ön öğrenmeler ile öğrenilecek malzeme arasında bağ kurulmasına olanak tanıyacağı, benzerlik ve farklılıkların daha iyi kavranacağı, dolayısıyla ders kitaplarının örgütleyiciler kullanılarak […]

Gagne, bilişsel ve davranışçı kuramın öğretim ilkelerini bir araya getirerek, sınıfta öğretimin nasıl gerçekleştireceğine ilişkin bir öğretim modeli ortaya koymuştur. Gagne’ye göre öğretimin amacı, öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. Öğrenmede yalnız pekiştirme, bitişiklik ve tekrar gibi dış etkilerin değil, iç faktörlerin de etkisi vardır. Modele göre öğrenme işinin düzenlenmesinde planlama, […]

Okulda öğrencilere sunulan öğretim hizmetlerinden dolayı az sayıda öğrenciler başarılı olmaktadır. Bloom’a göre öğrenciler arasında okulda ortaya çıkan başarı düzeyi farklılıklarının nedeni kalıtımsal değil çevresel koşullardır. Slavin’in”etkili öğretim modeli“, geniş ölçüde Carrol’un “okulda öğrenme modeli” ile örtüşmektedir. Her iki modelin de ortak varsayımı; öğrenme düzeyinin öğretimin düzenlenmesiyle artırılabilir olduğudur. Tam […]

Slavin’in Etkili Öğretim Modeli, öğrenme düzeyini etkileyen değişkenlerin çözümlenmesi yoluyla, öğrenme başarısının artırılabileceği varsayıma dayanır. Etkili öğretim modelinin, dört temel değişkeni vardır. Bunlar; 1. Öğretimin niteliği: Öğretim yaşantısının öğrenciler için anlamlı olması, kalıcı ve etkin bir öğrenme için önkoşuldur. Öğrencilerin ön öğrenme düzeyleri ile yeni bilgiler arasında anlamlı ilişkiler kurulmalı, […]

Carroll, 1963 yılında yayınladığı “Okul Öğrenimine İlişkin Bir Model” başlıklı makalesinde, her öğrenciye gereksinim duyduğunda ek zaman olanağı verildiğinde, tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabileceğini savunmuştur. Carroll’ın Okulda Öğrenme Modeline göre; her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir ancak hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Öğrenmede belirleyici olan değişken zamandır. Carroll’a göre öğrenme […]

Howard Gardner zekâyı “bir problemi çözme ya da farklı kültürel ortamlarda bir ürüne şekil verme yeteneği” olarak tanımlamıştır. Yani zekâ spor, müzik, doğa, resim vb. birçok alanda performans ortaya koymak olarak tanımlanmıştır. Gardner’ın 1983 yılında ortaya koyduğu ‘Çok Boyutlu Zekâ Kuramı’na göre insanlarda sözel-dilsel, sosyal, görsel-uzamsal, içsel, bedensel-kinestetik, müzik-ritmik, mantık-matematik, […]

Son Eklenenler