Aşağıda Program Geliştirme dersine ilişkin 30 adet soru yer almaktadır. Psikolojik danışma soruları çözdükten sonra en alt kısımdan cevap anahtarlarını kontrol edebilirsiniz. Başarılar. 1- Aşağıdakilerden hangisi hedef yazarken uyulması gereken ilkelerden değildir? A)  Öğrenci açısından ifade edilmelidir. B)  Öğrenme sürecine değil ürüne yönelik ifade edilmelidir. C)  Eyleme dönük fiillerle ifa­de edilmelidir. D)  Konu […]

Biyolojik Yaklaşım nedir? Temelini W.James ve J. Dewey’in işlevselcilik ekolünden alan bu yaklaşım, Darwin’in evrim kuramından (doğal ayıklanma) derinden etkilenmiş, A. Mayer ve D. O Hebb’in araştırma sonuçlarıyla son şeklini almıştır. Davranışı çevreye uyum süreci olarak ele alan bu yaklaşıma göre, çevresel değişiklikler vücuttaki nörokimyasal olayları etkileyerek davranışta nörokimyasal değişiklikler […]

İnsancıl-Hümanist Kuram nedir? Temelini C. Rogers ve A. Maslow’un oluşturduğu bu yaklaşım, insanı davranışlarını denetleyebilen özgür bir varlık olarak ele alır. Birey tüm potansiyellerini gerçekleştirip geliştirebilmek, yaşamını daha da anlamlandırabilmek çabasındadır. Her bireyin tek ve benzersiz olduğu inancı hâkimdir. Olaylara bakış açısı, Gestalt düşüncesinde olduğu gibi bütünseldir. İnsancıl yaklaşıma uygun […]

Bilişsel Yaklaşım nedir? 1960’lı yıllarda ortaya çıkan Gestalt (bütünselci) ekol, bilişsel yaklaşımın öncülüğünü yapmıştır. Bu yaklaşıma göre insan edilgen bir varlık değildir. Tam tersine çevresindeki uyarıcıları seçer, algılar ve işler; böylelikle onları anlamlandırır. Tüm bu süreç boyunca etken olan kendisidir. Bilişselciler, davranışçıların tam tersine zihinsel süreçlerin incelenmesinin gerekli olduğunu vurgulamışlardır. […]

Psikoanalitik Kuram nedir? Bu yaklaşımın kurucusu olarak S. Freud gösterilebilir. Avrupa’da yaygınlaşan bu yaklaşım, davranışı cinsel güdüler ve toplumsal baskıların bilinç dışı etkileri boyutunda incelemiştir. Freud’a göre insanların cinsellik ve saldırganlık olmak üzere iki temel güdüsü vardır. Bu güdüler toplum tarafından kabul görmez ve bilinç dışına itilir. Ancak bu itilme […]

Davranışçılık Kuramı nedir? Bu yaklaşımın kurucusu olarak J. B. Watson gösterilebilir. Davranışçı yaklaşıma göre, psikoloji gözlenebilir davranışların bilimidir ve davranış içinde oluştuğu çevre koşullarıyla açıklanmalıdır. Bu nedenle “ çevreciler” olarak da bilinirler. Yapısalcılığı son derece yetersiz gören bu görüş, sezgilerin, duyguların, düşüncelerin gözlenemeyeceği düşüncesinden yola çıkarak içe bakış yöntemini reddetmiştir. […]

Olgunlaşma Kuramı nedir? Olgunlaşma kuramı, Gessel tarafından 1920’lerde geliştirilmiştir. Gessel, çocuklarda fiziksel, duygusal, sosyal, dil ve motor gelişimi uzun zaman dilimlerinde periyodik olarak sistematik çalışmalarla test etmiş ve gelişimin biyolojik bir süreç olduğunu, olgunlaşma tarafından yönlendirildiğini açıklamıştır. Gessel’e göre çevresel faktörlerin gelişimde önemli bir rolü yoktur. Bireysel farklılıklar dâhil olmak […]

İşlevselcilik nedir? Fonsiyonalizm kurucusu kabul edilen William James, felsefi sisteminin temelini pragmatizm üzerine kurmuştur. Yani esas olan faydalılık ve verimliliktir. Bu noktada işlevselciliğin ana düşüncesi organizmann çevresine uyum sağlamak için zihnin nasıl çalıştığıdır. Bu noktada Darwin’in “doğal ayıklanma” (evrim) kuramından etkilenmişlerdir. İşlevselciler, yapısalcıların zihnin sadece yapısı üzerinde durduğunu, bu durumunda […]

Son Eklenenler