Katip Çelebi Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği - Eğitim Kafe

Katip Çelebi Kimdir? Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Katip Çelebi Kimdir?

• İstanbul’da doğan Kâtip Çelebi, iyi bir öğrenim görmüş, Arapça ve Farsçadan başka Batı kaynaklarını okuyabilmek için Fransızca ve Latince de öğrenmiş, uzun yıllar divan kâtipliği yapmış, çeşitli seferlere katılmıştır.

• Tarih eserlerinin ilki 1642’de tamamladığı Fezleke’dir. Dört bölümden oluşan kitapta tarihin anlamı konusu yararı anlatıldıktan sonra bu alandaki kitapların bibliyografyası verilmiş, ardından dünya yaratılışından 1639’a dek kurulan devletler ve meydana gelen olaylar kısaca anlatılmıştır.

• Bir diğer tarih eseri Takvimü’üt-Tevarih‘tir. Eserde Adem Peygamber’den 1648’e kadar geçen olayları kronolojik olarak anlatmıştır.

• En önemli eserlerinden olan Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari-’l-Bihar’da kuruluş döneminden 1656’ya kadar Osmanlı denizciliğinin yanı sıra Osmanlı donanmasının, tersane ve bahriye örgütünün işleyişini anlatmış, kaptan-ı deryaların yaşam öykülerini vermiştir.

Cihannüma adlı coğrafya kitabında Japonya’dan Irak sınırına kadar olan ülkelerin coğrafyasını, kısa tarihini, bitkiler ve hayvanlar dünyasını anlamıştır.

• Kâtip Çelebi’nin Batı’da en tanınmış eseri Keşfü’z-Zünun‘dur. Eserde 14.500 kitap ve risalenin adı ve yazarı verilmiştir. Bilim tasnifine göre ve alfabetik olarak düzenlenmiş olan kitap, yirmi yılda tamamlanmıştır.

Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l Ahak adlı eserinde döneminin tartışma konularını aktarmıştır.


Yorum bırak